استاد گارنیک اوهانیان

استاد گارنیک اوهانیان

گیتار