فعالیت های کانون چنگ

 1. ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی، تالیف استاد موسی معروفی، تنظیم برای ویلن، کمانچه، نی و فلوت از جهانگیر کامیان که توسط انتشارات رهام منتشر شده است.
 2. ۶۰ قطعه پیش درآمد و رنگ برای سنتور، تار، ستار و عود (جهانگیر کامیان)
  (ISMN-M-802600-00-7)
 3. تعداد ۱۵۰ تصنیف از ساخته های استاد جهانگیر کامیان که توسط خوانندگان رادیو به اجرا در آمده است.
 4. ۱۰۰ آهنگ برای پیانو و ارگ تنظیم شده جهانگیر کامیان
  (ISMN-M-802600-14-0)
 5. ۱۰۰ آهنگ کلاسیک برای ویولن تنظیم شده جهانگیر کامیان
  (ISMN-88-802600-23-2)
 6. ۱۲۰ آهنگ محلی ایرانی برای ویولن تنظیم شده جهانگیر کامیان
  (ISMN-979-0-802600-22-5)
 7. تئوری مقدماتی موسیقی جهت استفاده کلیه هنرجویان موسیقی تالیف گردیده است.

book_60_pishdaramad_and_reng book_100_classic_violin_pieces book_100_piano_pieces book_120_persian_folk_songs_violin book_radif_haft_dastgah