کانون چنگ در نشریات

oldest_school_1391_1_large
گفتگو با استاد کامیان، ۱۳۹۱

oldest_school_1391_2_large

 

oldest_school
همشهری، پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۷۵
آگهی چنگ در مجله خانه، ۷ مرداد ۱۳۷۷
آگهی چنگ در مجله خانه، ۷ مرداد ۱۳۷۷