جوایز و تقدیرات

award_color

تقدیرنامه از طرف وزیر ارشاد به جهانگیر کامیان، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴

award_bw