استاد کامیان و جمعی از هنرجویان

استاد کامیان و جمعی از هنرجویان